ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย
นักวิจัย : วิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล
คำค้น : ดนตรีกับเยาวชน , การศึกษาปฐมวัย , การเรียนรู้แบบประสบการณ์ , การศึกษาขั้นอนุบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุษบง ตันติวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745318752 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย ตัวอย่างประชากร ได้แก่ กลุ่มทดลองเป็นครูชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนวรรณสว่างจิต สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 คน กลุ่มควบคุมเป็นครูชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนทอรัก สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 คน สอบปฏิบัติการขับร้องก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการขับร้องของครูกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัย ครูกลุ่มทดลองมีความสามารถทางการขับร้องในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลในด้านการควบคุมลม ด้านการเปล่งเสียงร้องตามระดับเสียง ด้านใช้น้ำเสียงอย่างมีคุณภาพ และด้านการถ่ายทอดอารมณ์ตามบทเพลง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ลักษณะของโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกซ้อมและในชั้นเรียนประกอบด้วย 10 กิจกรรม เครื่องดนตรีที่ใช้ในห้องฝึกปฏิบัติการได้แก่ ส้อมเสียง เปียโน ระนาดฝรั่ง ขลุ่ย และเครื่องเคาะจังหวะ

บรรณานุกรม :
วิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล . (2547). การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล . 2547. "การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล . "การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล . การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.