ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545
นักวิจัย : ธารินี พลเยี่ยม, 2520-
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , วิทยานิพนธ์--การสังเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745320064 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยทางการศึกษาที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) วิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย และศึกษาผลของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่มีต่อคุณภาพงานวิจัย 3) สังเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัยทางการศึกษาที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีแผนแบบการวิจัยผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรงานวิจัยคือ วิทยานิพนธ์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540-2545 ที่ใช้แผนแบบการวิจัยผสมผสาน จำนวน 28 เล่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกข้อมูล และแบบวิเคราะห์งานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for Window และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะการผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัยในวิทยานิพนธ์ของคณะครุศาสตร์ มี 2 แบบคือ "แบบนำแบบรอง" กับ "แบบทวิภาคี" แบบนำแบบรองใช้ในงานวิจัย 16 เรื่องโดยมี 15 เรื่องที่ใช้วิธีเชิงปริมาณนำและวิธีเชิงคุณภาพรอง ส่วนอีก 1 เรื่องนั้นใช้วิธีเชิงคุณภาพนำและวิธีเชิงปริมาณรอง ส่วนงานวิจัยที่ใช้แบบทวิภาคีมี 12 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ วิธีวิจัยที่ใช้คือ การสำรวจและกรณีศึกษา 2. คุณภาพของวิทยานิพนธ์ที่ใช้แผนแบบการวิจัยผสมผสานมีความหลากหลายดังนี้ วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 67.86) ระดับดี (ร้อยละ 28.57) และค่อนข้างต่ำ (ร้อยละ 3.57) เรียงลงมาตามลำดับ โดยมีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 3 ตัว คือ จำนวนวิธีวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทงานวิจัย และรูปแบบวิธีวิจัยแบบสำรวจ-กรณีศึกษา-สัมภาษณ์ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพงานวิจัยได้ร้อยละ 57.70 3. ข้อค้นพบจากงานวิจัยมี 4 ด้านคือ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (2) ด้านการพัฒนาครู (3) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ และ (4) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนพบว่า ครูควรรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพราะเป็นฐานสารสนเทศในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน การประเมินนักเรียนควรใช้แฟ้มผลงานที่มีการสะท้อนความคิดเพื่อการพัฒนาโดยครูและนักเรียน ส่วนการพัฒนาครูควรให้ครูทำวิจัย และใช้ผลการวิจัยไปพัฒนาวิธีการสอนนักเรียน การบริหารจัดการเน้นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่องและอยู่ในวงจรปกติของการทำงาน

บรรณานุกรม :
ธารินี พลเยี่ยม, 2520- . (2547). การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธารินี พลเยี่ยม, 2520- . 2547. "การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธารินี พลเยี่ยม, 2520- . "การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธารินี พลเยี่ยม, 2520- . การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.