ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15
นักวิจัย : วงศกร มีสมศักดิ์
คำค้น : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (ครั้งที่ 15 : 2553 : เชียงใหม่) , ทีมฟุตบอล -- การจัดการ , ฟุตบอล -- การแข่งขัน , ความสำเร็จ , ความคาดหวัง (จิตวิทยา) , กีฬามหาวิทยาลัย -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , Office of Higher Education Commission , Asean University Games (15th : 2010 : Chiang Mai, Thailand) , Soccer teams -- Management , Soccer -- Tournaments , Success , Expectation ‪(Psychology)‬ , College sports -- Southeast Asia
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การก๊ฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34846
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15 ประชากรคือประธานคัดเลือกนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา รวมทั้งสิ้น 24 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดความและสรุปตามประเด็นที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหารด้านบุคลากร ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก และด้านการจัดการทั่วไป อยู่ในระดับดี ส่วนด้านการเงินและงบประมาณอยู่ในระดับพอใช้ 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการชี้นำ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับดี 3. ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าด้านบุคลากรมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีงบประมาณสนับสนุนในการเตรียมทีมเพียงพอ สถานที่ฝึกซ้อม ที่พักเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกพอเพียง การจัดการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี มีการวางแผนเพื่อเป้าหมายแห่งชัยชนะ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน มีการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา และมีการประเมินผลตลอด

บรรณานุกรม :
วงศกร มีสมศักดิ์ . (2553). การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศกร มีสมศักดิ์ . 2553. "การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศกร มีสมศักดิ์ . "การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วงศกร มีสมศักดิ์ . การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.