ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจนครบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจนครบาล
นักวิจัย : พจนารถ ฤทธิ์ขจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพโรจน์ สิตปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745635952 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

บรรณานุกรม :
พจนารถ ฤทธิ์ขจร . (2527). ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจนครบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจนารถ ฤทธิ์ขจร . 2527. "ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจนครบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจนารถ ฤทธิ์ขจร . "ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจนครบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
พจนารถ ฤทธิ์ขจร . ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจนครบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.