ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี
นักวิจัย : ปฏิมากร สระน้ำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ , ผ่องศรี จั่นห้าว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745839299 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

บรรณานุกรม :
ปฏิมากร สระน้ำ . (2537). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิมากร สระน้ำ . 2537. "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฏิมากร สระน้ำ . "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ปฏิมากร สระน้ำ . การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.