ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com
นักวิจัย : สมสกุล เลาหะกาญจนศิริ
คำค้น : เครือข่ายสังคมออนไลน์ , ความพอใจของผู้ใช้บริการ , การจูงใจ (จิตวิทยา) , ความคาดหวัง (จิตวิทยา) , Online social networks , User satisfaction , Motivation (Psychology) , Expectation (Psychology)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใช้งาน เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม www.hi5.com ความคาดหวังก่อนการใช้งานและความพึงพอใจหลังการใช้งานรวมถึงผลที่ได้รับจากการเล่น hi5 ทั้งด้านบวกและด้านลบ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ทำให้คนอยากเข้ามาเล่น Hi5 มากที่สุด คือ อยากพบเพื่อนเก่า Hi5 ทำให้ไม่ขาดการติดต่อกับเพื่อนและความสนุกสนานบันเทิง ตามลำดับ และมีความคาดหวังในเรื่องของความสนุกสนานและบันเทิง การคาดหวังที่จะได้พบเพื่อนเก่าจากการเล่น Hi5 และการคาดหวังในการดูโปรไฟล์ของผู้อื่นต่อไปได้เรื่อยๆนอกจากนี้ผู้ใช้งานพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการได้พบเพื่อนเก่าจากการเล่น Hi5 และทำให้ไม่ขาดการติดต่อกันระหว่างเพื่อนโดยการใช้ Hi5 เป็นช่องทางการสื่อสาร ซึ่งช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับคนที่อยู่ต่างที่กัน สำหรับผลที่ได้รับจากการเล่น Hi5 ด้านบวก คือ เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารช่องทางหนึ่ง ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว และผลในด้านลบ คือ การเล่น Hi5 ทำให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวง่ายเกินไป นอกจากนี้มีผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงผลที่ได้รับ คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันที่อาจจะพัฒนาขึ้นหรืออาจจะแย่ลงก็ได้ รวมถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ลดลงด้วย

บรรณานุกรม :
สมสกุล เลาหะกาญจนศิริ . (2552). แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมสกุล เลาหะกาญจนศิริ . 2552. "แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมสกุล เลาหะกาญจนศิริ . "แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สมสกุล เลาหะกาญจนศิริ . แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.