ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ. 2394-2478

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ. 2394-2478
นักวิจัย : อิรภัทร สุริยพันธุ์
คำค้น : ภรรยา -- ไทย , สามีและภรรยา -- ไทย , ความสัมพันธ์ในครอบครัว -- ไทย , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ครอบครัว -- ไทย , สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย , ไทย -- ภาวะสังคม -- 2394-2478 , Wives -- Thailand , Husband and wife -- Thailand , Domestic relations -- Thailand , Thailand -- Social conditions -- 1851-1935
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิพาดา ยังเจริญ , วิลลา วิลัยทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาเรื่องหนึ่ง การเป็น "ผัว-เมีย" คือการเริ่มต้นของครอบครัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสังคม การเข้าใจมโนทัศน์เรื่อง "เมีย" จะช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง รวมทั้งบทบาทของรัฐและสถาบันต่างๆ ที่มีต่อสถานะของผู้หญิงในประวัติศาสตร์สังคมไทยเพิ่มมากขึ้น วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มุ่งที่จะศึกษามโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครอบครัว บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2478 และความคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกเกี่ยวกับ สถานภาพสตรีและครอบครัวที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทยสมัยปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนความคิดทางสังคมสู่การแก้ไขกฎหมายครอบครัว หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากการศึกษาพบว่า มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทยเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันในครอบครัว ระหว่างสามีภรรยา และกลุ่มภรรยาที่มีความแตกต่างด้านชนชั้น ฐานะทางเศรษฐกิจ และชาติพันธุ์ เมื่อความคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกเรื่องสถานภาพสตรีและครอบครัวเข้ามาในสังคมไทยสมัยปฏิรูปประเทศ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย และเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ซึ่งนำไปสู่การแก้กฎหมายครอบครัวให้เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวใน พ.ศ. 2478

บรรณานุกรม :
อิรภัทร สุริยพันธุ์ . (2552). มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ. 2394-2478.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิรภัทร สุริยพันธุ์ . 2552. "มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ. 2394-2478".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิรภัทร สุริยพันธุ์ . "มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ. 2394-2478."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อิรภัทร สุริยพันธุ์ . มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ. 2394-2478. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.