ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24
นักวิจัย : ภัทรพล ทองนำ
คำค้น : เซปักตะกร้อ -- การแข่งขัน , ตะกร้อ , Sepak takraw -- Sports tournaments , Takraw
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชชัย โกมารทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33410
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24 ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ศึกษาแบบแผนการรุกหน้าตาข่ายจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่สอง วิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24 จากการแข่งขันจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ทีมเซปักตะกร้อ 5 ชาติ ได้แก่ ทีมชาติไทย ทีมชาติมาเลเซีย ทีมชาติเกาหลีใต้ ทีมชาติญี่ปุ่น และทีมชาติลาว รวมการแข่งขันจำนวน 142 เซต จากการแข่งขันรวม 32 เกมส์การแข่งขัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกภาพการแข่งขันจากสนามแข่งขันจริงทุกครั้งที่มีการแข่งขัน นำแผ่นวีซีดีบันทึกการแข่งขันมาแปลงเป็นไฟล์เอวีไอ และใช้โปรแกรม Focus X2 version 1.5 บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในคอมพิวเตอร์ นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. จากการศึกษาวิเคราะห์ทางเอกสาร พบแบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีทั้งหมด 12 แบบแผนคือ 1) แบบแผนซ้ายรับ ซ้ายตั้ง ขวารุก 2) แบบแผนซ้ายรับ หลังตั้ง ขวารุก 3) แบบแผนขวารับ ซ้ายตั้ง ขวารุก 4) แบบแผนขวารับ หลังตั้ง ขวารุก 5) แบบแผนหลังรับ ซ้ายตั้ง ขวารุก 6) แบบแผนหลังรับ หลังตั้ง ขวารุก 7) แบบแผนขวารับ ขวาตั้ง ซ้ายรุก 8) แบบแผนขวารับ หลังตั้ง ซ้ายรุก 9) แบบแผนซ้ายรับ ขวาตั้ง ซ้ายรุก 10) แบบแผนซ้ายรับ หลังตั้ง ซ้ายรุก 11) แบบแผนหลังรับ ขวาตั้ง ซ้ายรุก และ 12) แบบแผนหลังรับ หลังตั้ง ซ้ายรุก 2. จากการศึกษาวิเคราะห์การเล่นจริงในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24 สามารถจำแนกแบบแผนการรุกหน้าตาข่ายได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นแบบแผนการรุกหน้าตาข่ายหลังจากการรับลูกเสิร์ฟ (93.55%) รองลงมาเป็นแบบแผนการรุกหน้าตาข่ายจากการเล่นตามปกติ (6.45%) แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในภาพรวมพบว่า แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายหลังจากการรับลูกเสิร์ฟที่นิยมใช้มากที่สุดคือ แบบแผนหลังรับ ซ้ายตั้ง ขวารุก (38.64%) ส่วนแบบแผนการรุกหน้าตาข่ายจากการเล่นตามปกติที่นิยมใช้มากที่สุด คือแบบแผนซ้ายรับ ซ้ายตั้ง ขวารุก (43.86%) และยังพบแบบแผนการรุกหน้าตาข่ายหลังจากการรับลูกเสิร์ฟที่ค้นพบใหม่ คือแบบแผนซ้ายรับ ขวาตั้ง ขวารุก ด้วย 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรุกหน้าตาข่ายหลังจากการรับลูกเสิร์ฟที่ทำคะแนนได้มากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการยืนรับลูกเป็นแบบ เอ คือตำแหน่งหน้าซ้ายกับตำแหน่งหน้าขวายืนเท่ากันโดยยืนสูงใกล้ตาข่าย ตำแหน่งหลังยืนต่ำใกล้กับเส้นหลัง (41.72%) ใช้ทักษะการรับลูกด้วยข้างเท้าด้านใน (41.60%) ใช้ทักษะการตั้งลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน (59.12%) พื้นที่ในการตั้งลูกใช้พื้นที่หลังซ้าย (16.81%) ลักษณะของลูกที่ตั้งขึ้นระดับสูง (48.73%) พื้นที่ที่ใช้ในการรุกใช้พื้นที่หน้ากลาง (42.80%) ทักษะการรุกหน้าตาข่าย ใช้การฟาด (28.30%) สำาหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรุกหน้าตาข่ายจากการเล่นตามปกติที่ทำคะแนนได้มากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการยืนรับลูกเป็นแบบอื่นๆ (70.18%) ใช้ทักษะการรับเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านใน (56.14%) ใช้ทักษะการตั้งลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน (70.18%) พื้นที่ในการตั้งลูกใช้พื้นที่หลังซ้าย (28.05%) ลักษณะของลูกที่ตั้งขึ้นระดับสูง (57.90%) พื้นที่ที่ใช้ในการรุกใช้พื้นที่หน้ากลาง (57.90%) ทักษะการรุกหน้าตาข่าย ใช้การฟาด (38.60%)

บรรณานุกรม :
ภัทรพล ทองนำ . (2553). การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพล ทองนำ . 2553. "การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพล ทองนำ . "การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ภัทรพล ทองนำ . การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.