ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....
นักวิจัย : นวลจินดา กุลเจริญ
คำค้น : การขนส่งสินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , อนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 , พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 , Commercial products -- Transportation -- Law and legislation , Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road , Electronic evidence
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยันติ ไกรกาญจน์ , จุฬา สุขมานพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยังไม่ชัดเจนและเหมาะสมในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องบางประการโดยพิจารณาประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ค.ศ.1956 (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 1956) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภาคผนวก 10 เงื่อนไขการขนส่ง (Greater Mekong Subregion Cross - Border Transport Agreement : Annex 10 Conditions of Transport) และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า อนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ค.ศ.1956 ได้กำหนดถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภาคผนวก 10 ได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ส่งและผู้รับตราส่งเท่านั้น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ ฯ ได้มีการบัญญัติสอดคล้องกับภาคผนวกดังกล่าว และได้บัญญัติสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีประเด็นปัญหาบางประการซึ่งแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 1)กรณีที่จะต้องตีความเพิ่มเติม โดยมิต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม อาทิ ผลของการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในใบตราส่ง ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 โดยไม่จำต้องบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องนี้ไว้ในร่างพระราชบัญญัติ ฯ อีก หรือในกรณีของมีค่าซึ่งผู้ส่งมิได้แสดงราคาของไว้ ความรับผิดของผู้ขนส่งนั้นจะอยู่ภายใต้จำนวนเงินแห่งการจำกัดความรับผิด 2)กรณีที่มีการบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมและจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภาคผนวก 10 และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาในการนำไปใช้ในอนาคต อาทิ ในร่างพระราชบัญญัติ ฯ ไม่ได้กำหนดว่าข้อกำหนดในสัญญารับขนที่เป็นโมฆะจะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่นในสัญญาหรือไม่ ดังนั้น จึงควรบัญญัติให้มีความชัดเจนว่าข้อกำหนดนั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่น ๆ หรือในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการรับขน ควรบัญญัติให้สิทธิผู้ขนส่งในการยึดหน่วงของไว้ด้วย

บรรณานุกรม :
นวลจินดา กุลเจริญ . (2553). วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.....
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลจินดา กุลเจริญ . 2553. "วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลจินดา กุลเจริญ . "วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
นวลจินดา กุลเจริญ . วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ..... กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.