ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553
นักวิจัย : ภาคภูมิ พันธ์นิกุล
คำค้น : ฟุตบอล , การบริหารการกีฬา , Soccer , Sports administration
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี2553 ในด้านทรัพยากรการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬาของคณะอนุกรรมการในการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคณะอนุกรรมการ จำนวน 27 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ชม จำนวน 444 คน ใช้การสัมภาษณ์สำหรับประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย จำนวน 5 คน และใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลในการสัมภาษณ์ที่ได้นำมาสรุปเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. การดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษา ในส่วนทรัพยากรการจัดการ พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการจัดการ อยู่ในระดับดี 2. การดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษา ในส่วนกระบวนการจัดการกีฬา พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้นำ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับดี 3. การดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษา ในส่วนของความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ชม พบว่าทุกด้านได้แก่ ด้านการดำเนินการจัดการแข่งขัน ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พันธ์นิกุล . (2553). การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ พันธ์นิกุล . 2553. "การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ พันธ์นิกุล . "การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ภาคภูมิ พันธ์นิกุล . การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.