ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะ ในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะ ในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
นักวิจัย : อภิรัตน์ แก้วกัน
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- ไทย , ศิลปะการแสดง -- หลักสูตร -- ไทย , Curriculum planning , Performing arts -- Curricula , Arts -- Study and teaching (Higher)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุลักษณ์ ศรีบุรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดง เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไ ทย โดยการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรศิลปะการแสดง จำนวน 8 หลักสูตร 6 สถาบัน และการสัมภาษณ์อาจารย์ ผู้สอนในสาขาศิลปะการแสดง จไนวน 18 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดง จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างสำหรับผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่ และค่าฐานนิยม ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ทัง้ 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัญฑิต 4 หลักสูตร และนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ด้านการวิเคราะห์วัตถุประสงค์หลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยไว้ครบถ้วน ด้านโครงสร้างหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีการแบ่งเป็นหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า1 20 หน่วยกิต ด้านการจัดเนื้อหาวิชาพื้นฐานศิลปะและวิชาศิลปะการแสดง พบว่าทั้ง 8 หลักสูตร มีการจัดเนื้อหาวิชาไว้ในหลักสูตรแตกต่างกัน 2) ผลการศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน ศิลปะในหลักสูตรศิลปะการแสดง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดง ส่วนมากมีความคิดเห็น สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในด้านความสำคัญของวิชาพื้นฐานศิลปะ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ศิลปะการแสดง ด้านแนวทางการจัดวิชาพื้นฐานศิลปะในหลักสูตรศิลปะการแสดง และด้านแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
อภิรัตน์ แก้วกัน . (2552). การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะ ในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรัตน์ แก้วกัน . 2552. "การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะ ในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรัตน์ แก้วกัน . "การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะ ในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อภิรัตน์ แก้วกัน . การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะ ในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.