ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ
นักวิจัย : เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน
คำค้น : ภาพลักษณ์องค์การ , บัตรเครดิต , พฤติกรรมผู้บริโภค , Corporate image , Credit cards , Consumer behavior
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษา (1) เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกถือยี่ห้อบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์บัตรเครดิตกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและหญิง ที่เป็นผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของทั้ง 6 ธนาคาร จำนวนทั้งหมด 400 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิธีการทางสถิติ t-test และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาพลักษณ์บัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยบัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยธนาคารไทยมีค่าเฉลี่ยของภาพลักษณ์ที่ดีกว่า บัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติ 2. ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการใช้ในการตัดสินใจเลือกถือยี่ห้อบัตรเครดิตมากที่สุดคือ ชื่อเสียงของแบรนด์บัตรเครดิต 3. ภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและเป็นความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า บัตรเครดิตที่มีภาพลักษณ์ที่ดีจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกสมัครบัตรเครดิตนั้นๆ

บรรณานุกรม :
เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน . (2552). การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน . 2552. "การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน . "การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน . การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.