ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตรเน้นด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตรเน้นด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : สุมันต์ พัวสุริยัน
คำค้น : การรับรู้ตนเอง , ดนตรี -- การศึกษาและการสอน , Self-perception , Music -- Study and teaching
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดนีญา อุทัยสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์วิชาทฤษฎีดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเองและระดับความสำคัญของปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์วิชาทฤษฎีดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่เรียนวิชาเอกดนตรีสากล ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 แผนการเรียน ศิลป์-ดนตรี ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จำนวน 5 คน นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 26 คน และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 28 คน รวม 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎีดนตรี 3) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านทฤษฎีดนตรี และ 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยของการรับรู้ความสามารถของตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอ้างอิงโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง (M = 47.53, SD = 22.35) 2) คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.31, SD = .87) และคะแนนรวมระดับความสำคัญของปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง (M = 109.07, SD = 21.52) โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านความสำเร็จจากการกระทำ อยู่ในระดับกลาง (M = 58.89, SD = 17.99) ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่น อยู่ในระดับสูง (M = 70.9, SD = 17.22) ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านการใช้คำพูดชักจูง อยู่ในระดับสูง (M = 67.67, SD = 17.38) และระดับความสำคัญของปัจจัยด้านสภาวะทางร่างกายและอารมณ์ อยู่ในระดับกลาง (M = 65.52, SD = 13.61) และ 3) คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านทฤษฎีดนตรี มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์วิชาทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .66 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
สุมันต์ พัวสุริยัน . (2554). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตรเน้นด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมันต์ พัวสุริยัน . 2554. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตรเน้นด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมันต์ พัวสุริยัน . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตรเน้นด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุมันต์ พัวสุริยัน . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางด้านทฤษฎีดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตรเน้นด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.