ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน
นักวิจัย : จุรีพร ปานแก้ว
คำค้น : โครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน , การวิเคราะห์และประเมินโครงการ , ครู -- การฝึกอบรม , นักศึกษาครู , โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน , Border Patrol Police HkurutayatL Project , Cost effectiveness , Teachers -- Training of , Student teachers
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี แกมเกตุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตะเวนชายแดน และ 2) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการฝึกอบรมระยะ รุ่นที่ 1-5 จำนวน 285 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประสิทธิลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และแบบสอบถามครูคุรุทายาทที่ผ่านการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างอิง ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายความเบ้ ความโด่ง และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ 1) องค์ประกอบประสิทธิผลด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบประสิทธิผลด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ และ 3) องค์ประกอบประสิทธิผลด้านผลผลิต ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (Chisquare) เท่ากับ 35.266 (p = 0.823, df = 44) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .983 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .958 ค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.025 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้านมีค่าเป็นบวกและมีขนาดตั้งแต่ 0.755-0.987 โดยงองค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้นมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานมากที่สุด รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านผลผลิต และน้อยที่สุด รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านผลผลิต และน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบด้านกระบวนการค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ในรูปคะแนนมาตรฐาน ทั้ง 14 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกและมีขนาดตั้งแต่ 0.406-0.863 โดยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้นที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานมากที่สุดคือ ทักษะการสอนของวิทยากร ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านกระบวนการที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานมากที่สุดคือ ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านผลผลิตที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานมากที่สุดคือ ทักษะในการปฏิบัติการสอน

บรรณานุกรม :
จุรีพร ปานแก้ว . (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุรีพร ปานแก้ว . 2552. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุรีพร ปานแก้ว . "การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
จุรีพร ปานแก้ว . การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.