ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ
คำค้น : เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น , สื่อมวลชนกับเยาวชน , วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ , Sex instruction for teenagers , Mass media and youth , Sexual behavior , Adolescence -- Sexual behavior
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เขมิกา ยามะรัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษา ด้านพัฒนาการของมนุษย์ สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ และสุขภาพทางเพศ ผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนสหศึกษาของรัฐและเอกชน จาก 4 โรงเรียน จำนวน 425 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.893 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 11 - 15 ปี อายุเฉลี่ย 13±1.01 ปี เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.2 เพศหญิง ร้อยละ 50.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ร้อยละ 82.8 นักเรียนเหล่านี้เลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง สื่อสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิดรับข่าวสาร ได้แก่ อินเตอร์เน็ต แม่ พ่อ เพื่อน และครู เพศชายจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในทุกด้าน ส่วนเพศหญิงเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศจากสื่อบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันมากที่สุด คือ แม่ และเพื่อนผู้หญิง การศึกษานี้พบว่าเพศ และระดับชั้นที่เรียนมีความสัมพันธ์กับการเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในบางเรื่องได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย และการตั้งครรภ์ นักเรียนมีแนวโน้มเปิดรับสื่อเรื่องเพศจากบุคคลเพศเดียวกับตนมากกว่าเพศตรงข้าม การรับข่าวสารเรื่องเพศมีความเกี่ยวพันกับระบบคุณค่าเรื่องเพศในสังคมที่ไม่สนับสนุนการเรียนรู้ พูดคุยเรื่องเพศโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และคนโสด การรณรงค์ให้มีความเท่าเทียมทางเพศ และการมองเรื่องเพศเป็นธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้คู่กับการให้ความหมายเรื่องเพศในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
กุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ . (2554). การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ . 2554. "การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ . "การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ . การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.