ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร
นักวิจัย : ชนิดา ประสมสุข
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , นักข่าว -- จรรยาบรรณ , สถานีโทรทัศน์ , Reporters and reporting , Reporters and reporting -- Professional ethics , Television stations
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนกศักดิ์ แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาทิศทางการดำเนินงานในเชิงธุรกิจและ ลักษณะความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนำเสนอข่าวสารขององค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ภายหลังการเข้ามาร่วมทุนของ GMM Grammy รวมถึงความสมดุลระหว่างการ นำเสนอข่าวสารตามหลักวิชาชีพกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Money Channel ภายหลัง การเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน (Political Economic Media Theory) รวมถึงการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบว่า หลังจาก GMM Grammy เข้ามามีบทบาทในการบริหารองค์กร สื่อสารมวลชน Money Channel ในสัดส่วนร้อยละ 50 ส่งผลให้รายได้ปรับตัวสูงขึ้นเพียง ระยะเวลา 1 ปีที่เข้ามาร่วมทุน ภายใต้การบริหารงานแบบรวมศูนย์ แต่กลับก่อให้เกิดความ คล่องตัว จนทำให้สถานีสามารถฟื้นสถานการณ์ทางการเงินที่ขาดทุนต่อเนื่อง ในด้านลักษณะ ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนำเสนอข่าวสาร พบว่า เนื้อหายังสอดคล้องกับแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านตลาดทุน แต่พื้นที่เกือบครึ่งของสถานี ฯ ถูกแบ่งไปเพื่อการพาณิชย์ โดยเพิ่มช่วงเวลาออกอากาศสดและปรับลดรายการออกอากาศ ซ้ำที่มีเนื้อหาล้าสมัยลง อีกทั้งยังส่งผลให้ลักษณะของความเป็นเจ้าของเปลี่ยนไป ทั้งนี้ จาก การศึกษา ไม่พบความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในด้านการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ในทางตรงกัน ข้าม ฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการได้รับอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้น สุดท้าย การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของ GMM Grammy ไม่ได้ทำให้ จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อ ที่ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับผู้ชมสูญเสียไป เพราะผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักวิชาชีพและกล้าที่เจรจากับผู้บริหารถึงหลักการทำงานที่ ถูกต้อง จึงรู้สึกไม่อึดอัดในการทำงานร่วมกัน แสดงถึงการเข้ามาขยายธุรกิจแบบรวมตัวที่เริ่ม จากการใช้นโยบายการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ชนิดา ประสมสุข . (2553). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา ประสมสุข . 2553. "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา ประสมสุข . "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ชนิดา ประสมสุข . การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.