ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : สุมารินทร์ รักษาวงษ์
คำค้น : เบาหวาน , เบาหวาน -- ผู้ป่วย , การนอนหลับ , ความง่วง , Diabetes , Diabetics , Sleep , Drowsiness
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนิดา ปรีชาวงษ์ , ชนกพร จิตปัญญา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบระดับความง่วง จำแนกตาม อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย สุขวิทยาการนอนหลับ และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลระยอง จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและการเจ็บป่วย แบบประเมินสุขวิทยาการนอนหลับ แบบวัดความง่วง (The Epworth sleepiness scale) เครื่องมือวิจัยดังกล่าวผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s apha) เท่ากับ .75, .79, และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน Independent sample t-test สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. คะแนนเฉลี่ยความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เท่ากับ 7.66 (SD = 3.48) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 39.1% มีความง่วงต่ำ 32.7% มีความง่วงปานกลาง และ 28.2% มีความง่วงมาก 2. คะแนนเฉลี่ยความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อจำแนกตาม อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี สุขวิทยาการนอนหลับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สุมารินทร์ รักษาวงษ์ . (2552). การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมารินทร์ รักษาวงษ์ . 2552. "การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมารินทร์ รักษาวงษ์ . "การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุมารินทร์ รักษาวงษ์ . การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.