ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
นักวิจัย : ชลิตพล สืบใหม่
คำค้น : ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ , การบริหารการกีฬา , ฟุตบอล -- ไทย , Sports administration , Soccer -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , จุฑา ติงศภัทิย์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุปีระสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ในส่วนของทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬา โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน จำนวน 54 คน ผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล จำนวน 64 คน และศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างในการให้สัมภาษณ์ คือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน จำนวน 8 คน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด นำมาแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการทดสอบค่า "ที" แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์นำมาถอดความเป็นตัวอักษร และนำเสนอเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ในส่วนของทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับดี สภาพการเตรียมทีม ฟุตบอล ในส่วนของทรัพยากรในการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับดี ความคิดเห็นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในส่วนของความพึงพอใจ และผลกระทบจากการจัดการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งจากผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยอาศัยทรัพยากรในการจัดการและหลักกระบวนการในการจัดการกีฬา ที่โดยรวมอยู่ในระดับดี อันก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขัน ที่โดยรวมอยู่ในระดับดีนั้น แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถดำเนินการจัดการแข่งขันโดยบรรลุวัตถุประสงค์

บรรณานุกรม :
ชลิตพล สืบใหม่ . (2553). การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลิตพล สืบใหม่ . 2553. "การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลิตพล สืบใหม่ . "การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ชลิตพล สืบใหม่ . การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.