ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม
นักวิจัย : มารุต ไพรศรี
คำค้น : บริษัท ปตท. , มายาคติ , สัญญวิทยา , ภาพยนตร์โฆษณา , การรับรู้ , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การประชาสัมพันธ์ , การอนุรักษ์พลังงาน -- การประชาสัมพันธ์ , Myth , Motion pictures in advertising , Semiotics , Perception , Environmental protection -- Public relation , Energy conservation -- Public relation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ค้นหาความหมายและมายาคติที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม และความหมายที่ผู้รับสารสร้างขึ้น ตลอดจนพรรณนาให้ทราบถึงมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อมายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาฯ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงสัญญะภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ออกอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้รับสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ และนักพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ผลจากการวิจัยพบว่า มายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาฯ ประกอบด้วยความหมาย 4 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นผู้ริเริ่ม/ผู้สร้าง ควาเป็นผู้นำพาความสุข ความเป็นผู้มือใสใจสะอาด/คนดี และความเป็นผู้ยิ่งใหญ่/ผู้วิเศษ สามารถสร้างมายาคติเกี่ยวกับองค์กรปิโตรเลียมได้ว่า องค์กรปิโตรเลียมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมือนพระเจ้าที่มีพลังวิเศษ มีความบริสุทธิ์ ความดี และน้ำใสใจจริงที่จะสร้างโลกใหม่ สร้างพลังงานทดแทน เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาสู่สังคมไทย ให้สังคมไทยพ้นจากวิกฤตการณ์ของการขาดแคลนพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน ดำงชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้น ผู้รับสารตีความหมายจากภาพยนต์โฆษณาฯ ได้ว่าเป็น การดูแลสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงานขององค์กรปิโตรเลียม และตีความมายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์ฯ 3 บบ ได้แก่ ตีความแบบตรงตามมายาคติ ตีความแบบต่อรองความหมาย และตีความแบบตรงข้ามกับมายาคติ ทั้งนี้ ผู้รับสารตีความหมายมายาคติที่ว่า เป็นผู้มือใสใจสะอาด ทั้งในแบบต่อรองความหมาย และตรงข้ามกับมายาคติ ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีมุมมองว่า การเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิทธิขององค์กรปิโตเลียมที่ทำได้โดยชอบธรรมตามกฎหมาย และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ภาพยนตร์ฯ ถือเป็นกลวิธีที่สามารถสร้างชุดความเชื่อสู่มายาคติให้แก่สาธารณชน ดังนั้นภาพยนตร์ฯ ต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นจริงตามการดำเนินงานจริงขององค์กร และองค์กรต้องพร้อมให้สังคมตรวจสอบความจริงตามที่นำเสนอในภาพยนตร์ฯ

บรรณานุกรม :
มารุต ไพรศรี . (2553). มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มารุต ไพรศรี . 2553. "มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มารุต ไพรศรี . "มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
มารุต ไพรศรี . มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.