ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
นักวิจัย : สาวิตรี ณรงค์น้อย
คำค้น : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , อาสาสมัครในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ไทย , แผนงานผู้หยุดยั้งอาชญากรรม -- ไทย , การป้องกันอาชญากรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , การป้องกันอาชญากรรม -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , Civilian Volunteers for Home Security Service , Volunteer workers in criminal justice administration -- Thailand , Crime stoppers programs -- Thailand , Crime prevention -- Citizen participation , Crime prevention -- Thailand -- Citizen participation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม การแสดงบทบาท ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงบทบาทของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมภายในเขตเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัคร อป.พร. ในตำบลทะเลทรัพย์ จำนวน 100 คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งออกแบบเป็นคำถามปลายเปิดและปลายปิด ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครเป็นรายด้าน พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวางแผนมากที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และมีการประเมินผลตามลำดับ อาสาสมัครส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมอยู่ในระดับดี เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครที่มีต่อระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร และการเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ส่วน เพศ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วนปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม คือ การขาดงบประมาณ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงาน

บรรณานุกรม :
สาวิตรี ณรงค์น้อย . (2552). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี ณรงค์น้อย . 2552. "การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี ณรงค์น้อย . "การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สาวิตรี ณรงค์น้อย . การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.