ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
นักวิจัย : อริย์กรณ์ ลาภนิมิตรชัย
คำค้น : สนธิ ลิ้มทองกุล -- วาทศิลป์ , พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย , วาทวิพากษ์ , การพูดในชุมนุมชน , ไทย -- การเมืองและการปกครอง , Sonthi Limthongkun -- Oratory , Phanthamit Phua Prachathipatai , Rhetorical criticism , Public speaking , Thailand -- Politics and government
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อวยพร พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32570
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวาทกรรมที่ใช้ในการตอบโต้สถานการณ์ของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่สื่อสารกับประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จนถึง วันที่ 4 ธันวคม พ.ศ. 2551 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 193 วัน ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1. สถาบันพระมหากษัตริย์และราชวง์ 2. การเมือง 3.เศรษฐกิจ 4. สังคม 5. กฎหมาย 6. การต่างประเทศ 7. อื่น ๆ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลคำปราศรัยของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล และผลการวิจัย พบว่าเนื้อหาที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ปราศรัย บนเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยส่วนมากจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การเมือง, สถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์, สังคมและกฎหมาย ตามลำดับ จากวาทกรรมที่ใช้ในการตอบโต้สถานการณ์ต่างๆ ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ทั้งหมด ผู้วิจัยพบว่า 1. นายสนธิ ลิ้มทองกุล มีการใช้วาทกรรมตอบโต้สถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยมีการตอบโต้สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแบบวันต่วัน โดยการปราศรัยบนเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตยเพื่อกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ และสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมือง 2. วาทกรรมของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการต่อสู้ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือ (1) เพื่อยุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (2) เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) เพื่อการเมืองใหม่ และมีการพูดซ้ำในประเด็นเหล่านี้ทุกช่วงสถานการณ์การเมือง 3. วาทกรรมที่ใช้ในการโน้มน้าวใจของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ใช้เทคนิคการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในการกล่าวถึงนักการเมืองและข้าราชการการที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ฟังได้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น โดย นายสนธิ ลิ้มทองกุล สามารถบรรยายเรื่องราวต่างๆ โดยการอ้างหลักเหตุและผล รวมถึงใช้การถามนำเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม และได้อ้างถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เห็นว่าพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. วาทกรรมตามสถานการณ์ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล สามารถปลุกอารมณ์ของผู้ฟังในถสานการณ์ที่เกิดการจลาจล เสียกำลังใจ โดยการใช้วาทกรรมแบบ เรือลำเดียวกัน ให้ผู้ฟังไม่มีความกล้วมากจนเกินไป เพราะมีแกนนำอยู่ในเหตุการณ์ ร่วมกับผู้ชุมนุมตลอดเวลาและมีความรู้สึกไม่ต่างกับผู้ฟัง เช่นเหตุการณ์สลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตม เหตุการณ์ยึดสถานีโทรทัศน์ NBT

บรรณานุกรม :
อริย์กรณ์ ลาภนิมิตรชัย . (2553). วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริย์กรณ์ ลาภนิมิตรชัย . 2553. "วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริย์กรณ์ ลาภนิมิตรชัย . "วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อริย์กรณ์ ลาภนิมิตรชัย . วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.