ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น , ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , สุวิมล ว่องวาณิช
คำค้น : การจูงใจในการศึกษา , นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- การสอบ , การสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 24,3(ก.ย.-ธ.ค. 2554),307-340 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น , ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , สุวิมล ว่องวาณิช . (2554). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น , ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , สุวิมล ว่องวาณิช . 2554. "การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น , ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , สุวิมล ว่องวาณิช . "การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น , ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , สุวิมล ว่องวาณิช . การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.