ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักวิจัย : วีระ สุภะ
คำค้น : วัดธรรมกาย , สถานีโทรทัศน์ดี เอ็ม ซี , การศึกษาทางไกล , โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , การศึกษาทางพุทธศาสนา , พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน , ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- การศึกษาและการสอน , Dhammakaya , Dhamma Media Channel (DMC) , Distance education , Television in education , Buddhist education , Buddhism -- Study and teaching , Critical thinking -- Study and teaching
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , ใจทิพย์ ณ สงขลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ 4) นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GL 203 กฎแห่งกรรม ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลอง คือ 6 สัปดาห วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test Dependent ผลการวิจัย พบว่า 1.องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) แหล่งเรียนร 2) เทคโนโลยี 3) บุคลากร 4) สื่อการเรียนร 5) ศูนย์ประสานงาน และ 6) สภาพแวดล้อม ขั้นตอนของระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 2) การวางแผนการเรียนการสอน 3) การออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนในการศึกษาเชิงพุทธด้วยกระบวนการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 4) การถ่ายทอดการเรียนการสอน และ 5) การติดตามและประเมินผล 2.นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 3.ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ทำการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ แล้วมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลฯ ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก

บรรณานุกรม :
วีระ สุภะ . (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระ สุภะ . 2553. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระ สุภะ . "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วีระ สุภะ . การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.