ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก
นักวิจัย : อธิป บุญศิริวิทย์
คำค้น : กาบา , กรดกลูตามิก , ข้าวกล้อง , GABA , Glutamic acid , Brown rice
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล กีรติพิบูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

สาร GABA เป็นผลิตผลจากการ metabolismของ glutamic acid โดยเอนไซม์ GAD ( glutamic acid decarboxylase ) ในงานวิจัยนี้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกให้ได้ปริมาณสาร GABA สูงโดยใช้วิธีการเติม glutamic acid โดยในขั้นแรกเป็นการศึกษาผลของความเข้มข้นของ glutamic acid ต่อกระบวนการงอกและลักษณะปรากฏของข้าวกล้อง โดยแปรความเข้มข้นของ glutamic acid ในช่วง 5-70 mM จากการทดลองพบว่าที่ความเข้มข้น 5-30 mM ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นการงอกและลักษณะปรากฏของข้าว ที่ความเข้มข้น 35-45 mM ไม่มีผลเปอร์เซ็นการงอกแต่ข้าวกล้องงอกที่ได้จะมีลักษณะเปื่อยเล็กน้อย และที่ความเข้มข้นมากกว่า 45 mM เปอร์เซ็นการงอกของข้าวกล้องจะลดลง ข้าวที่ได้จะเปื่อย จากผลการศึกษาในตอนต้นนำมาศึกษาร่วมกับปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการผลิต GABA ในข้าวปทุมธานี 1 และ ข้าวเหนียว กข 6 ได้แก่ pH และอุณหภูมิ โดยแปร pH 3 ระดับ คือ 4, 5 และ6 , อุณหภูมิ แปร 3 ระดับคือ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส และความเข้มข้นของ glutamic acid แปร 3 ระดับคือ 5, 15 และ 25 mM หาปริมาณสาร GABA ในข้าวกล้องเพาะงอกที่ได้ และวิเคราะห์ผลด้วยวิธี response surface เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะงอกข้าวกล้อให้ได้ปริมาณสารGABA มากที่สุดด้วยวิธีการเติม glutamic acid พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการเพาะงอกข้าวปทุมธานี1 และ ข้าว กข. 6 คือ pH 5, อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความเข้มข้นของ glutamic acid 15 mM โดยมีปริมาณสาร GABA เท่ากับ 155.14±8.01 และ 154.34±30.63 mg/100g ข้าวกล้องงอก (dry basis) ตามลำดับ ปริมาณ เชื้อทั้งหมด ของข้าวปทุมธานี 1 และ ข้าว กข. 6 เท่ากับ 6.78±0.45 log CFU/g และ 6.15±0.34 log CFU/g ตามลำดับ และ yeast และ mold ของข้าวปทุมธานี 1 และ ข้าว กข. 6 เท่ากับ 97.65±9.35 CFU/g และ 102.38±12.77 CFU/g ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อธิป บุญศิริวิทย์ . (2553). การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิป บุญศิริวิทย์ . 2553. "การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิป บุญศิริวิทย์ . "การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อธิป บุญศิริวิทย์ . การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.