ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว
นักวิจัย : ธีรติร์ บรรเทิง
คำค้น : วารสาร -- แง่สังคม , วารสารไทย -- แง่สังคม , การ์ตูนกับเด็ก , เยาวชน -- นโยบายของรัฐ -- ไทย , การวิเคราะห์เนื้อหา , Periodicals -- Social aspects , Thai periodicals -- Social aspects , Cartoons and children , Youth -- Government policy -- Thailand , Content analysis (Communication)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อสำรวจเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนิตยสารการ์ตูนและรูปแบบการนำเสนอในนิตยสารการ์ตูน (2) เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนิตยสารการ์ตูนกับนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554 และ (3) เพื่ออธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของนิตยสารการ์ตูน ดำเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหา นิตยสารทีวีแมกกาซีน นิตยสารอนิแม็ก นิตยสารทีวีแมกกาซีนฮีโร่ และนิตยสารเซนชู ในระหว่างปี พ.ศ.2550-2553 จำนวน 39 ฉบับ นำผลการวิเคราะห์เนื้อหามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554 จากนั้นสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้อ่านนิตยสารการ์ตูน จำนวน 5 คน และผู้จัดทำนิตยสารการ์ตูน จำนวน 4 คน ผลการวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารการ์ตูนในภาพรวมพบว่า มีการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความคิดมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาตนเองและด้านการงาน มีรูปแบบการนำเสนอแบบรูปภาพมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาในนิตยสารการ์ตูนแต่ละฉบับพบว่า นิตยสารทีวีแมกกาซีน มีเนื้อหาด้านความกล้าแสดงออกมากที่สุด นิตยสารอนิแม็ก มีเนื้อหาด้านส่งเสริมการอ่านหนังสือมากที่สุด นิตยสารทีวีแมกกาซีนฮีโร่ และนิตยสารเซนชูมีเนื้อหาด้านการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุด ในด้านผู้อ่านนิตยสารการ์ตูนพบว่า มีการรับรู้เนื้อหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากนิตยสารการ์ตูนกับเนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารการ์ตูน ยกเว้นประเด็นด้านความรับผิดชอบ เป็นประเด็นที่ผู้อ่านไม่มีการรับรู้ และมีการรับรู้รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนิตยสารการ์ตูน ได้แก่ รูปภาพ บทความ และเกม นอกจากนี้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนิตยสารการ์ตูนกับนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554 พบว่าเนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารการ์ตูนมีความสอดคล้องกับนโยบายฯ เป็นส่วนใหญ่ เช่น ความผูกพันในครอบครัว สุขภาพ การป้องกันโรคและสิ่งเสพติด คุณธรรมจริยธรรม การช่วยเหลือสังคม และไม่สอดคล้องในบางเรื่อง เช่น การทำงานสุจริต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในนิตยสารการ์ตูนของผู้จัดทำนิตยสารการ์ตูน ได้แก่ ปรัชญาวิชาชีพ นโยบายขององค์กร การคัดเลือกเนื้อหา ปัญหาการทำงาน การตลาด นโยบายภาครัฐ และผู้อ่านนิตยสาร

บรรณานุกรม :
ธีรติร์ บรรเทิง . (2553). การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรติร์ บรรเทิง . 2553. "การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรติร์ บรรเทิง . "การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ธีรติร์ บรรเทิง . การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.