ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สมฤทัย คงงาม
คำค้น : กิจกรรมของนักศึกษา , อาสาพัฒนา , อาสาสมัคร , Student activities , Voluntarism , Volunteers
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32464
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร และผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตอาสาสมัครรุ่นน้อง วิธีการที่ใช้ในการวิจัยแบบพหุเทศะกรณี โดยมีกรณีศึกษา ที่เป็นในโครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 3 โครงการ มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร การสัมภาษณ์นิสิตอาสาสมัครผู้รับผิดชอบโครงการ ชาวค่าย ชุมชนในพื้นที่ที่ไปออกค่าย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 คน การวิเคราะห์เนื้อหา การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์ตารางไขว้ การชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบท พบว่าแยกออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติสาระ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ การชี้แนะทางปัญญา (cognitive coaching) การชี้แนะเนื้อหา (content coaching) และการชี้แนะเฉพาะจุด (responsive coaching) มิติวิธีการ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ การชี้แนะแบบตัวต่อตัว (traditional coaching) การชี้แนะแบบพี่หลายคนสอนน้องคนเดียว (team coaching) การชี้แนะแบบพี่คนเดียวสอนน้องหลายคน (inclusion coaching) และมิติการนำไปใช้ ประกอบด้วยการชี้แนะ 1 รูปแบบ คือ การชี้แนะแบบนำข้อมูลไปชี้แนะต่อผู้อื่น ผลการวิจัยพบว่านิสิตอาสาสมัครรุ่นพี่ชี้แนะทางปัญญาผสมกับการชี้แนะเนื้อหา ด้วยวิธีการชี้แนะแบบพี่คนเดียวสอนน้องหลายคนมากที่สุด โดยชี้แนะด้านทักษะการทำงานเรื่องการบริหารจัดการมากที่สุด ส่งผลให้นิสิตอาสาสมัครมีคุณลักษณะด้านทักษะการทำงานเรื่องการบริหารจัดการมากที่สุด ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
สมฤทัย คงงาม . (2551). รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤทัย คงงาม . 2551. "รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤทัย คงงาม . "รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สมฤทัย คงงาม . รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.