ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ์, 2523-
คำค้น : คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ทฤษฎีสรรคนิยม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741771401 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อกำหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ และวิเคราะห์สังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบสืบสอบ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดเป็นรายละเอียดของรูปแบบ 2) ประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ การประเมินความเหมาะสมใการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริงโดยผู้เชี่ยวชาญ 25 ท่านด้วยการสุ่มแบบเจาะจง แบ่งเป็น 5 ด้านด้านละ 5 ท่าน ตอนที่สองคือการปรับปรุงแก้ไขโดยนำสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 25 ท่าน มาพิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ประเมินและรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 3) นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยแสดงเป็นแผนภูมิประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบด้าน การวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน คือจุดมุ่งหมายในการเรียน บุคลากรในการเรียนการสอน เนื้อหา สภาพแวดล้อม และการวัดและการประเมินผล 2) องค์ประกอบด้านการออกแบบ การพัฒนา และการนำไปใช้ ซึ่งแบ่งขั้นตอนในการปฏิบัติเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 2. ขั้นกระตุ้นความคิดเพื่อระบุคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา 3. ขั้นกำหนดแนวทางในการแสวงหาข้อมูล 4. ขั้นขยายโครงสร้างทางปัญญาโดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและพิสูจน์ตามแนวทางที่ได้กำหนด 5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภทเพื่อประเมิน 6. ขั้นสรุปคำตอบของปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ และ 7. ขั้นนำความรู้ใหมไปใช้ 3) องค์ประกอบด้านการประเมินผลตามรูปแบบ การเรียนการสอนนี้เพื่อประเมินการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เขียนในเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วย 1. การสังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 2. การวัดประเมินความสามารถ 3. แฟ้มผลงาน 4. แบบทดสอบอัตนัยและปรนัย และ 5. ประเมินการนำเสนอ

บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ์, 2523- . (2547). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ์, 2523- . 2547. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ์, 2523- . "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ์, 2523- . การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.