ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
นักวิจัย : วศณิฐฐ์ฌา ตามบุญ, 2523-
คำค้น : ครูสังคมศึกษา , สมรรถภาพ , การพัฒนากำลังคน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310166 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 2) เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวอย่างประชากรเป็นครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร จำนวน 354 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครูสังคมศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าตนเองมีสมรรถภาพด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะการปฏิบัติมาก ยกเว้นความรู้และทักษะการปฏิบัติในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร ความรู้ด้านปรัชญา กฎหมาย และประชากรศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการ โครงงาน กระบวนการสืบสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การกระจ่างค่านิยม วิธีสอนโดยการทัศนศึกษา การแสดงละครการแสดงบทบาทสมมติ เกม สถานการณ์จำลอง สตอรี่ไลน์ การเรียนแบบร่วมมือ การใช้ผังกราฟฟิก การใช้แหล่งการเรียนรู้ การวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้อินเตอร์เนต 2. ครูสังคมศึกษามีความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะการปฏิบัติมาก ยกเว้นความรู้และทักษะการปฏิบัติในเรื่องวิธีสอนแบบบรรยาย

บรรณานุกรม :
วศณิฐฐ์ฌา ตามบุญ, 2523- . (2547). ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วศณิฐฐ์ฌา ตามบุญ, 2523- . 2547. "ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วศณิฐฐ์ฌา ตามบุญ, 2523- . "ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วศณิฐฐ์ฌา ตามบุญ, 2523- . ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.