ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
นักวิจัย : พัชรี ศิริประภาพรชัย, 2511-
คำค้น : การศึกษาทางอาชีพ--หลักสูตร , โรงเรียนเอกชน , คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745321591 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/443
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่เปิดสอนหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครูใหญ่ และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 344 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ สภาพการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบส่วนใหญ่พบว่า 1) การดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร โรงเรียนศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการของสังคม และความพร้อมของโรงเรียนก่อนดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร 2) การวางแผนการใช้หลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับหลักสูตร ด้านการเตรียมงบประมาณ โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นและจัดสรรด้วยการคาดการณ์จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ ด้านการเตรียมบุคลากร โรงเรียนจัดชี้แจง ประชุม อบรม และ/หรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง และเกณฑการใช้หลักสูตร ด้านการเตรียมวัสดุหลักสูตร โรงเรียนเตรียมวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และมีการจัดหาวัสดุหลักสูตรเพิ่มเติมอยู่เสมอ ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดจำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน 3) การบริหารหลักสูตร ด้านการจัดตารางสอนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดตารางสอนและจัดชั้นเรียน โดยจัดตารางสอนเป็นคาบต่อเนื่องหลายคาบตามรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ครูผู้สอนแยกกลุ่มผู้เรียนตามพื้นความรู้เดิมและสำรวจความต้องการจำเป็นของผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร และเทคนิควิธีการสอนและ/หรือรูปแบบการสอนใหม่ๆ ส่วนรูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และสอนซ่อมเสริมโดยจัดสอนนอกเวลาเรียน และจัดตารางฝึกปฏิบัติทักษะเพิ่มเติม ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนโดยการใช้แบบทดสอบและประเมินจากผลงานหรือการฝึกทักษะ ตลอดจนจากการสังเกต ประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนโดยประเมินจากผลงานหรือการฝึกทักษะ และการใช้แบบทดสอบ แล้วรายงานผลการประเมินการเรียนรู้โดยจัดทำแบบรายงานผลแก่ผู้เรียนและ/หรือผู้ปกครอง 4) การนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสรุปจุดอ่อน และจุดเด่นของผู้สอนแต่ละคนร่วมกัน ปัญหาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาการใช้หลักสูตร

บรรณานุกรม :
พัชรี ศิริประภาพรชัย, 2511- . (2547). การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี ศิริประภาพรชัย, 2511- . 2547. "การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี ศิริประภาพรชัย, 2511- . "การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พัชรี ศิริประภาพรชัย, 2511- . การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.