ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา
นักวิจัย : ประไพ ธรมธัช
คำค้น : สมรรถนะ , การสอน , ครูประถมศึกษา , โรงเรียนประถมศึกษา -- การปรับปรุงโครงสร้าง , Performance , Teaching , Elementary school teachers , Elementary schools -- Reorganization
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ธองทิว , วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33852
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการโดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา และศึกษาคุณภาพของรูปแบบ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสร้างรูปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการของครู และ การตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเป้าหมายเป็นครูประถมศึกษา จำนวน 24 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน ซึ่งมีขนาดต่างกัน คือ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย คือ แบบสำรวจ แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินระดับสมรรถนะทางวิชาการ เก็บข้อมูลพัฒนาการของสมรรถนะทางวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสังเกตการสอน สังเกตการดำเนินงานด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการบันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนและการเป็นผู้นำของครู การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าเฉลี่ย และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การอุปมาและการบรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการโดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย 1. หลักการและวัตถุประสงค์ 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สร้างเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน 2) สร้างความรู้ด้วยตนเอง 3) สร้างสรรค์สายสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 5) สร้างกัลยาณมิตรทางการประเมิน 3. การประเมินผล 2. คุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการโดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา พบว่า ครูมีระดับของสมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการการสอน และการเป็นผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 2.1 ระดับของสมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการการสอนของครูอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยระดับของสมรรถนะที่สูงที่สุดคือ การดำเนินการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ การออกแบบการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามลำดับ 2.2 ระดับของสมรรถนะทางวิชาการด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการของครู ในด้านการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับ ดีมาก และด้านการสื่อสารอยู่ในระดับดี

บรรณานุกรม :
ประไพ ธรมธัช . (2553). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประไพ ธรมธัช . 2553. "การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประไพ ธรมธัช . "การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ประไพ ธรมธัช . การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.