ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
นักวิจัย : พัชรา เอี่ยมกิจการ
คำค้น : การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การควบคุม , Drinking of alcoholic beverages , Drinking of alcoholic beverages -- Control
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , อมรวิชช์ นาครทรรพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณ์ปัจจุบันของการรณรงค์และการให้การศึกษาด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และ 2) เพื่อพัฒนาแบบจำลองและทดสอบแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษาด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ การสำรวจ และการวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบแบบจำลอง ซึ่งดำเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนวิทย์ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 โดยมีโครงการต่างๆ มาโดยลำดับ ได้แก่ โครงการ DDD เครือข่ายละครรณรงค์งดเหล้า โครงการ DNA สายพันธ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ และโครงการโรงเรียนปลอดเหล้าต้นแบบ ซึ่งจากการดำเนินการสำรวจสถานศึกษาภายใต้การสนับสนุนของทั้ง 3 โครงการ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการดำเนินงานทั้งการรณรงค์และการให้การศึกษา แต่ยังคงไม่มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจนถึงร้อยละ 53.6 แต่สถานศึกษาที่มีการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจนมีเพียงร้อยละ 30.1 เท่านั้น แต่ก็ยังไม่พบรูปแบบการผสานพลังแบบ “ร่วมกันคิด แบ่งกันทำ” ที่เป็นระบบ ผลจากการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองในการผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษาด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับสถานศึกษาเป็นรูปแบบการผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษาที่ควรปรับให้ยืดหยุ่นหลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา โดยเฉพาะในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่หนุนเสริมด้วยกิจกรรมรณรงค์ โดยมีเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการออกแบบ ผลิต และเผยแพร่สื่อทั้งเพื่อการให้การศึกษาและการรณรงค์ รวมถึงการจัดทรัพยากรสื่อสนับสนุนครูผู้สอนและการจัดปัจจัยด้านการบริหารที่สอดคล้องกับสภาพการทำงานที่เป็นอยู่ของครูผู้สอน

บรรณานุกรม :
พัชรา เอี่ยมกิจการ . (2553). การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา เอี่ยมกิจการ . 2553. "การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา เอี่ยมกิจการ . "การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พัชรา เอี่ยมกิจการ . การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.