ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : พันธกานต์ ศรีโสภา
คำค้น : เครื่องวัด , การจัดการวัสดุ -- แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดการวัสดุ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดการ , Measuring instruments , Materials management -- Computer simulation , Electronic industries -- Materials management , Electronic industries -- management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 2551

งานวิจัยฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการนำเทคนิคการจำลองสถานการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเครื่องมือวัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการผลิต เนื่องจากผลิตภัณฑ์จำเป็นที่ต้องมีความแม่นยำสูง ซึ่งเครื่องมือวัดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานกรณีศึกษาใน 3 สายการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตจะถูกส่งไปตรวจสอบที่ห้องเครื่องมือวัด ซึ่งมีเครื่องมือวัด 3 ประเภท จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันเกิดปัญหาการการรอคอยเพื่อตรวจสอบของผลิตภัณฑ์และมีการเดินเปล่าของเครื่องมือวัดจากการวิเคราะห์พบสาเหตุจากปัจจัยดังนี้ 1.) การวิธีขนถ่ายงานไม่เหมาะสมในการส่งงานไปที่เครื่องมือวัด 2.) ยังไม่มีการวางแผนในการจัดสรรเครื่องมือวัด แบบจำลองปัญหาได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้วิเคราะห์กระบวนการในโรงงาน ในการทดลองเพื่อลดเวลารอคอยของผลิตภัณฑ์และเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือวัดได้ พิจารณาใน 3 ปัจจัยในการทดลอง คือ การกำหนดจำนวนเครื่องมือวัด, จำนวนพนักงานขนถ่ายงาน และจำนวนพนักงานที่ควบคุมเครื่องมือวัด ผลการทดลองพบว่า ด้วยการใช้จำนวนเครื่องมือวัดประเภทตรวจสอบรูปร่างชิ้นงานด้วยระบบ 3 มิติของชิ้นงาน (vision measurement equipment) 3 เครื่อง เครื่องมือวัดประเภทตรวจสอบแรงกดของชิ้นงาน (gram measurement equipment) 1 เครื่อง พนักงานขนถ่าย 1 คน และ พนักงานที่ควบคุมเครื่องมือวัด 1 คน จะสามารถลดเวลารอคอยเฉลี่ยในทุกโปรแกรมการวัดของเครื่องมือวัดประเภทตรวจสอบรูปร่างชิ้นงานด้วยระบบ 3 มิติของชิ้นงาน ลดลง 33.97% และเครื่องมือวัดประเภทตรวจสอบแรงกดของชิ้นงานได้ลดลง 29.75% ในขณะที่อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือวัดประเภทตรวจสอบรูปร่างชิ้นงานด้วยระบบ 3 มิติของชิ้นงาน และเครื่องมือวัดประเภทตรวจสอบแรงกดของชิ้นงาน เพิ่มขึ้น 36.65% และ 26.50% ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
พันธกานต์ ศรีโสภา . (2551). การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธกานต์ ศรีโสภา . 2551. "การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธกานต์ ศรีโสภา . "การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พันธกานต์ ศรีโสภา . การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.