ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : สุขเกษม อมรสุนทร
คำค้น : ไตวายเฉียบพลัน , Acute renal failure
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขจร ตีรณธนากุล , ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ที่มา อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลันยังคงสูงอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีความก้าวหน้าในด้านการรักษาทดแทนไต สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลันมีอาการรุนแรงมากแล้วจึงได้รับการรักษาทดแทนไตโดยอาศัยข้อบ่งชี้ในปัจจุบัน ซึ่งช้าเกินไป การเริ่มต้นให้การรักษาทดแทนไตเร็วขึ้นน่าจะช่วยให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลง มีการศึกษาที่แสดงว่าระดับเอ็นกาลในเลือดสามารถตรวจพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลันได้เร็วกว่าการวินิจฉัยด้วย RIFLE โดยมีความแม่นยำที่สูงรวมทั้งยังสัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะไตวายฉับพลันด้วย ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเพื่อใช้ระดับ NGAL ในเลือดในการทำนายการได้รับการรักษาทดแทนไตในผุ้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลัน วิธีการศึกษา การศึกษานี้ทำในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลันตาม RIFLE ระยะ I หรือ F จำนวน 47 ราย ซึ่งได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต รพ. จุฬาลงกรณ์ ได้ทำการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับเอ็นกาลด้วยเทคนิค ELISA รวมถึงข้อมูลทางคลีนิกและผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ ติดตามผู้ป่วยไปจนกว่าจะมีข้อบ่งชี้การได้รับการรักษาทดแทนไตภายเป็นระยะเวลา 7 วัน ผลการศึกษา ระดับเอ็นกาลในเลือดของกลุ่มผุ้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไตมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ต้องได้รับการรักษาทดแทนไตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก ROC curve มี AUC เท่ากับ 0.813, 95%CI 0.66-0.90 และที่ระดับเอ็นกาลในเลือดค่า cut off ที่ 960 ng/mL สามารถทำนายการได้รับการรักษาทดแทนไตได้โดยให้ความไว(sensitivity) เท่ากับร้อยละ 72.2 และให้ความจำเพาะ (specificity) เท่กับร้อยละ 89.6 และให้ positive and negative predictive เท่ากับร้อละ 81.25 และ 83.8 ตามลำดับ สรุปผลการศึกษา ระดับเอ็นกาลในเลือดสามารถใช้เป็น biomarker เพื่อทำนายการได้รับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายฉับพลันได้ดี โดยอาจพิจารณาใช้ระดับเอ็นกาลที่ 960 นก./มล เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ในการติดสินใจเริ่มต้นให้การรักษาทดแทนไตได้เร็วกว่าข้อบ่งชี้ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
สุขเกษม อมรสุนทร . (2553). การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขเกษม อมรสุนทร . 2553. "การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขเกษม อมรสุนทร . "การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สุขเกษม อมรสุนทร . การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.