ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นักวิจัย : ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์
คำค้น : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , Tourism , Ecotourism , Sustainable tourism , Khao Yai National Park
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยว จำแนกตามเพศ รายได้ และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 400 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว อีกทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน นำข้อมูลมาแยกเป็นกลุ่มตามหัวข้อ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นความต้องการต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูดใจ (X̅ = 4.09) ที่พัก (X̅ = 3.95) อาหารและเครื่องดื่ม(X̅ = 3.90) ธุรกิจท่องเที่ยว (X̅ = 3.90) ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว (X̅ = 3.79) คมนาคมขนส่ง (X̅ = 3.80) ด้านสินค้าของที่ระลึก (X̅ = 3.72) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความต้องการต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวจำแนกตามเพศ รายได้ และอาชีพของนักท่องเที่ยว พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้และอาชีพที่ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการสัมภาษณ์ พบว่าควรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน จัดการการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว จัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นต้น แนวทางการจัดการพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีดังนี้ 1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเพิ่มคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ 2.ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นสวนสาธารณะ 3.สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร 4.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 5.สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน 6.ส่งเสริมเส้นทางรถไฟ 7.สร้างพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ฐานเขาใหญ่

บรรณานุกรม :
ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์ . (2553). แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์ . 2553. "แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์ . "แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์ . แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.