ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
นักวิจัย : วิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์
คำค้น : บุรุษที่เป็นเกย์ -- พฤติกรรมทางเพศ , รักร่วมเพศชาย -- แง่จิตวิทยา , บุรุษที่เป็นเกย์ -- แง่จิตวิทยา , พฤติกรรมย้ำทำ , การเสพติดเพศสัมพันธ์ , Gay men -- Sexual behavior , Male homosexuality -- Psychological aspects , Gay men -- Psychological aspects , Compulsive behavior , Sex addiction
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ข้อมูลเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 151 คน เป็นชายไทยที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ แบบวัดพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศ (Sexual Compulsivity Scale – SCS) แบบคัดกรองปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (AUDIT) แบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต (Thai GHQ-12) และแบบวัดความวิตกกังวลแบบติดตัว (STAI Form-Y) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา การทดสอบไคสแควร์, การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Independent t-test, One-way ANOVA และสมการถดถอยแบบ Logistic ตามความเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 12.6 ของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศ และหลังจากการวิเคราะห์ในระดับ multivariate โดยการควบคุมตัวแปรอื่นที่พบความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ในระดับ univariate อันได้แก่ สถานภาพการมีคู่ สภาวะสุขภาพจิต ความวิตกกังวลแบบติดตัว และจำนวนคู่นอน พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศได้แก่ เวลาเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ไปกับเรื่องเพศ และการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ผลการศึกษาที่ได้บ่งบอกว่าการคัดกรองพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการชี้บ่งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอันเป็นต้นเหตุหลักของการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

บรรณานุกรม :
วิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์ . (2554). ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์ . 2554. "ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์ . "ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์ . ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.