ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นักวิจัย : พุทธชาต ทองกร, 2510-
คำค้น : โรงเรียนมัธยมศึกษา , การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วไลรัตน์ บัญสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741747314 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการและปัญหาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำนวน 400 ฉบับ ได้รับคืนเป็นฉบับสมบูรณ์ 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.50 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดนโยบายโดยยึดหลักเกณฑ์การตอบสนองนโยบายของต้นสังกัด กำหนดความต้องการจำเป็นโดยใช้วิธีประเมินความต้องการ จัดทำแผนงานโครงการโดยประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจโดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ การดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการโดยการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลและ ข้อเสนอแนะ การบริหารและบริการหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดห้องเรียน จัดหลักสูตร จัดกิจกรรม จัดบรรยากาศการเรียนรู้ และจัดบริการแนะแนวให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดระบบสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดแหล่งความรู้ สื่อและวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการด้านวิชาการของโรงเรียนดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดระบบนิเทศภายใน ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมการวางแผนการนิเทศ ดำเนินการปฏิบัติตามแผนการนิเทศและประเมินผลการนิเทศ ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศโดยเป็นผู้ให้ข้อมูล การประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดผู้ประเมินผลการดำเนินงาน ครูผู้สอนมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ให้ข้อมูล วิธีการที่ใช้ในการประเมินผล ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใช้การประเมินตามสภาพจริง ปัญหาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่าบุคลากรไม่เห็นความสำคัญ ไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีเวลาเพียงพอ ขาดสื่อและวัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการประเมินผลไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

บรรณานุกรม :
พุทธชาต ทองกร, 2510- . (2546). การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธชาต ทองกร, 2510- . 2546. "การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธชาต ทองกร, 2510- . "การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พุทธชาต ทองกร, 2510- . การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.