ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
นักวิจัย : นันทิกา นาคฉายา, 2523-
คำค้น : การวัดผลทางการศึกษา , ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงแก้ว ปุณยกนก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741755279 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส และเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียน ที่ได้จากแบบสอบการคิดวิจารณญาณ ที่มีโครงสร้างตามทฤษฎีของเดรสเซลและเมย์ฮิวส์ ก่อนและหลังการใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียน 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับการสอนจากครูที่ใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนอย่างเดียว กลุ่มที่ได้รับการสอนจากครูที่ได้รับการบูรณาการเทคนิคการประเมินในชั้นเรียน ร่วมกับการวิจัยในชั้นเรียน และกลุ่มที่ได้รับการสอนจากครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ นอกจากนี้ยังศึกษาข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากแบบทดสอบในชั้นเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นระเบียบ รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้และปัญหาที่พบ ในระหว่างการนำแบบทดสอบในชั้นเรียนไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2546 ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 82 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียนทั้งสองห้อง (กลุ่มทดลอง) หลังการใช้แบบทดสอบในชั้นเรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบทดสอบในชั้นเรียน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนห้องที่ไม่ได้ใช้แบบทดสอบในชั้นเรียน (กลุ่มควบคุม) คะแนนทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบทดสอบในชั้นเรียน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. คะแนนทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียน 3 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นันทิกา นาคฉายา, 2523- . (2546). การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทิกา นาคฉายา, 2523- . 2546. "การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทิกา นาคฉายา, 2523- . "การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นันทิกา นาคฉายา, 2523- . การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.