ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย: รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย: รายงานการวิจัย
นักวิจัย : บุญทิพย์ สิริธรังษี , จิตร สิทธิอมร
คำค้น : เบาหวาน--ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/385
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานนับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลผู้ป่วย การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงสภาพการให้บริการการศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจำนวน 1,016 แห่ง เพื่อนำข้อมูลไปเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานต่อไป การวิจัยเป็นรูปแบบเชิงพรรณนา เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ผู้ตอบแบบสอบถาม การจัดบริการและการให้การศึกษา ลักษณะของผุ้ป่วยเบาหวาน และปัญหาในการให้บริการการศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน แบบสอบถามนี้ได้ส่งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดีกรมการแพทย์เป็นผู้ลงนาม ผลการวิจัยพบว่า แบบสอบถามได้รับคืนร้อยละ 65 ผู้ตอบเป็นแพทย์ร้อยละ 69 และพยาบาลประมาณร้อยละ 26 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานมีความสำคัญมากแต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะทีมงานเฉพาะและวิธีการใช้สื่อผสมจะซับซ้อนขึ้นตามขนาดของโรงพยาบาล ปัญหาสำคัญที่พบคือความสม่ำเสมอในการดูแลรักษา การควบคุมอาหารของผู้ป่วย โครงสร้างการบริหารและทีมงานให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนั้นโรงพยาบาลเอนยังมีแนวโน้มการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลและให้การรักษาผู้ป่วยใหม่โดยการใช้อินสุลินมากกว่า โดยสรุปแล้วผลของการศึกษาวิจัยนี้ควรที่จะมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน แก้ไขปัญหาในเรื่องความสม่ำเสมอในการรับการรักษษและการควบคุมอาหารของผู้ป่วย ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและทีมให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

บรรณานุกรม :
บุญทิพย์ สิริธรังษี , จิตร สิทธิอมร . (2535). สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย: รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญทิพย์ สิริธรังษี , จิตร สิทธิอมร . 2535. "สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย: รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญทิพย์ สิริธรังษี , จิตร สิทธิอมร . "สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย: รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
บุญทิพย์ สิริธรังษี , จิตร สิทธิอมร . สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย: รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.