ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ
นักวิจัย : ภาสกร อินทรารุณ
คำค้น : ส้วม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ , Lavatory -- User satisfaction
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร บุญญาธิการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ปัญหาของห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมักเกิดความวิตกกังวลเวลาเดินทางท่องเที่ยว ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีศักยภาพอย่างสูงในการทำรายได้ให้กับประเทศ ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับห้องน้ำสาธารณะเป็นอย่างมาก เพราะห้องน้ำสาธารณะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงระดับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าตาและความเจริญของประเทศ รัฐบาลหลายประเทศได้ให้นโยบายสำคัญที่ต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยเน้นให้ห้องน้ำสาธารณะในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นห้องน้ำที่มีคุณภาพที่คำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว โดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และนำเสนอเป็นแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุง พัฒนาสร้างสรรค์แนวทางเพื่อตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 100 คน ใน 4 สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ละ 25 คน และใช้วิธีการสำรวจทางกายภาพของสถานที่ ผลการวิจัยพบว่าคือ เสียงที่เหมาะสม (Acoustic comfort),แสงที่เพียงพอ(Lighting comfort) ,สภาวะน่าสบาย(Thermal comfort) ,ความงาม (Aesthetic),คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality) ,การจัดการพื้นที่ และการบริการ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้นำตัวแปรเหล่านี้ไปสร้างเป็น แนวคิดในการตรวจสอบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ และใช้ตรวจสอบกับห้องน้ำสาธารณะห้องสมุดสารนิเทศสารานุกรมไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีองค์ประกอบของตัวแปรต่างๆ ครบถ้วน

บรรณานุกรม :
ภาสกร อินทรารุณ . (2553). แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสกร อินทรารุณ . 2553. "แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสกร อินทรารุณ . "แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ภาสกร อินทรารุณ . แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.