ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก : การวิจัยกรณีศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก : การวิจัยกรณีศึกษา
นักวิจัย : โสธิดา ผุฏฐธรรม
คำค้น : ออทิซึมในเด็ก , ออทิซึมในเด็ก -- การรักษา , เด็กออทิสติก , เด็กออทิสติก -- การปรับพฤติกรรม , ทักษะทางสังคมในเด็ก , ทักษะทางสังคมในเด็ก -- การศึกษาและการสอน , Autism in children , Autism in children -- Treatment , Autistic children , Autistic children -- Behavior modification , Social skills in children , Social skills in children -- Study and teaching
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชนิศา ตันติเฉลิม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกหลังจากการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายและเพื่อศึกษาความคงทนของทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกหลังจากการใช้โปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เด็กออทิสติกวัยเด็กตอนกลางจำนวน 3 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนกำจรวิทย์ จังหวัดลพบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายซึ่งประกอบด้วย: (1) คู่มือการสร้างเนื้อหาและเลือกภาพถ่าย (2) แผนการสอน และ(3) แบบบันทึกทักษะทางสังคม เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย (1) ใบเสนอรายชื่อ (2) แบบสัมภาษณ์ (FACTS) และ (3) แบบบันทึกทักษะทางสังคม รูปแบบการวิจัยใช้รูปแบบ ABAB ใช้เวลาในการทดลอง 11 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งหมด 55 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และแสดงผลโดยการพิจารณาจากกราฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังจากได้รับการสอนด้วยโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่าย กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คนมีการพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น และ 2) หลังจากมีการหยุดการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Storiesร่วมกับภาพถ่าย และกลับมาใช้ในครั้งที่ 2 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คนมีความสามารถในการเก็บรักษาสิ่งที่เรียนรู้ให้คงอยู่เป็นความทรงจำระยะยาว

บรรณานุกรม :
โสธิดา ผุฏฐธรรม . (2554). ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก : การวิจัยกรณีศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสธิดา ผุฏฐธรรม . 2554. "ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก : การวิจัยกรณีศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสธิดา ผุฏฐธรรม . "ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก : การวิจัยกรณีศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
โสธิดา ผุฏฐธรรม . ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก : การวิจัยกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.