ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010
นักวิจัย : กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล
คำค้น : ฟุตบอล -- การแข่งขัน , ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 -- การจัดการ , Soccer -- Competitions , Sponsor Thai Premier League 2010 -- Management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32279
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ในด้านทรัพยากรในการจัดการ กระบวนการจัดการกีฬา การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จำนวน 35 คน ผู้จัดการทีม 16 คน และผู้ชม 480 คน ใช้การสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จำนวน 12 คน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ศึกษาด้วยตนเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูลนำแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลในการสัมภาษณ์ ที่ได้นำมาสรุปเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ในส่วนทรัพยากรในการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านบุคลากร ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการเงินและงบประมาณอยู่ในระดับน้อย 2. การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ในส่วนกระบวนการจัดการกีฬาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวางแผน การจัดองค์กร การชี้นำ และการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 3. ผลการดำเนินงานระดับความคิดเห็นของผู้จัดการทีมต่อการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณอยู่ในระดับพอใช้ ยกเว้นด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี 4. ความพึงพอใจของผู้ชมด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล . (2553). การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล . 2553. "การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล . "การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล . การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.