ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : การวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : การวิจัย
นักวิจัย : ยุพิน จันทร์เจริญสิน
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ , ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ , บริการตอบคำถาม--ไทย , บริการตอบคำถาม--สิงคโปร์ , การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741333897 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ วิธีการเบ็นช์มาร์คกิ้ง เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจมาก่อน และมาเป็นที่นิยมในวงการหัองสมุด กระบวนการเป็นการศึกษาวิเคราะห์หาความแตกต่าง จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่เปรียบเทียบที่มีวิธีการปฏิบัติการเป็นเลิศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุงงานของตน ผลการวิจัยที่ได้จากการทำเบ็นช์มาร์คกิ้ง ได้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 1. ควรมีความแตกต่างในเรื่องระยะเวลาการให้บริการในระหว่างเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และระหว่างสอบ เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการและเป็นการใช้งบประมาณ กำลังคนอย่างมีคุณค่า 2. ควรมีการแบ่งพื้นที่การให้บริการที่นั่งอ่านเป็นสัดส่วนของระดับการอนุญาตให้ใช้เสียงได้ มีการจัดห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องศึกษาเดี่ยว เขตอนุญาตใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 3. ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ สื่อสารกับผู้รับบริการให้เต็มศักยภาพ ควรจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น scanner และ printer และมีบริการ Documenta Delivery ไว้ให้บริการคณาจารย์และนักวิจัย 4. บรรณารักษ์ฝ่ายต่าง ๆ ควรมีส่วนร่วมในการให้บริการสารสนเทศ และบรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ ควรจะทำหน้าที่ช่วยคัดเลือกหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดด้วย สำหรับการพัฒนาบรรณารักษ์นั้น นอกจากการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญทางวิชาชีพแล้ว ควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ทางวิชาการด้วย เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเนื้อหาเพื่อให้บริการคุณภาพ 5. คณาจารย์ นักวิจัยควรจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ สำหรับการซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่แต่ละคนต้องการใช้

บรรณานุกรม :
ยุพิน จันทร์เจริญสิน . (2548). การพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : การวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพิน จันทร์เจริญสิน . 2548. "การพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : การวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพิน จันทร์เจริญสิน . "การพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : การวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ยุพิน จันทร์เจริญสิน . การพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : การวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.