ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"
นักวิจัย : จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี , กิรณา แต้อารักษ์ , อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ณิชกานต์ มีลุน , ประภาพร พรหมเดชบุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/97407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี , กิรณา แต้อารักษ์ , อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ณิชกานต์ มีลุน , ประภาพร พรหมเดชบุญ . (2552). การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี , กิรณา แต้อารักษ์ , อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ณิชกานต์ มีลุน , ประภาพร พรหมเดชบุญ . 2552. "การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี , กิรณา แต้อารักษ์ , อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ณิชกานต์ มีลุน , ประภาพร พรหมเดชบุญ . "การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี , กิรณา แต้อารักษ์ , อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ณิชกานต์ มีลุน , ประภาพร พรหมเดชบุญ . การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์". กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.