ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
นักวิจัย : ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์
คำค้น : ครู -- การศึกษาและการสอน , การศึกษา -- หลักสูตร , ระบบการเรียนการสอน , การประเมินหลักสูตร , Teachers -- Study and teaching , Education -- Curricula , Instructional systems , Curriculum evaluation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยป้อน กระบวนการผลิตครู และผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตครูของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี และ (2) เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 5 ปีกับนโยบายของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 5 ปีที่กำหนดแต่แรก กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ จำนวน 45 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มนิสิตครู หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี จำนวน 429 คน และกลุ่มที่ 4 กลุ่มบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จำนวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ผลการวิจัยการเปรียบเทียบปัจจัยป้อน กระบวนการผลิตครู และผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตครู พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะของอาจารย์ คุณลักษณะของนิสิตครู ปัจจัยด้านทรัพยากร การสอนของอาจารย์ ลักษณะการเรียนของนิสิตครู การเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และคุณภาพของนิสิตครูในหลักสูตร 4 ปีและ 5 ปีไม่มีความแตกต่างกัน แต่องค์ประกอบนโยบายของหลักสูตร 5 ปีมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการของนิสิตครูให้มีความแม่นยำและลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้วิชาเรียนในหลักสูตร 5 ปีและการจัดการหลักสูตร 5 ปีต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตร 5 ปี 2. ผลการวิจัยพบว่า นโยบายหลักสูตร 5 ปีที่กำหนดแต่แรก เน้นให้นิสิตครูเรียนเนื้อหาวิชาการในคณะที่เปิดสอนโดยตรง และเพิ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น 1 ปีการศึกษานั้น พบว่า ในทางปฏิบัติจริง เนื้อหาวิชาการบางสาขาวิชาไม่ได้เรียนกับคณะที่เปิดสอนโดยตรง และมีการเรียนวิชาครูเพิ่มเติม ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามนโยบายหลักสูตรที่กำหนดแต่แรก

บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ . (2551). การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ . 2551. "การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ . "การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ . การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.