ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นักวิจัย : สุกัญญา กัณหา
คำค้น : การประชาสัมพันธ์ , การรับรู้ , แกสโซฮอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31341
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ และศึกษาความเกี่ยวข้องกันระหว่างการรับรู้เนื้อหาสารกับอาชีพ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และการตัดสินใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสานระหว่าง การวิเคราะห์ภาพยนตร์โทรทัศน์เพื่อรณรงค์ใช้แก๊สโซฮอล์ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในปี 2548 – 2551 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่ เพื่อสร้างแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ไคว์แสวร์ (Chi-square) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาพยนตร์รณรงค์แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงปี 2548-2549 มีเนื้อหาสารเน้นแก้ไขความเข้าใจผิด แก้อคติ โดยกระตุ้นให้คนฉุกคิด และช่วงปี 2550-2551 มีเนื้อหาสารเน้นสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แล้วไม่มีปัญหา ในด้านการรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เนื้อสารในภาพยนตร์ช่วงปี 2548-2550 และมีการตัดสินใจที่จะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์ 6 เรื่อง จากทั้งหมด 7 เรื่อง ขึ้นอยู่กับรายได้ และการตัดสินใจใช้ขึ้นอยู่กับการรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์ 5 เรื่อง จากทั้งหมด 7 เรื่อง โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
สุกัญญา กัณหา . (2551). การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา กัณหา . 2551. "การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา กัณหา . "การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุกัญญา กัณหา . การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.