ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ประนอม โอทกานนท์ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา
คำค้น : บริการทางการแพทย์ -- การประเมินความต้องการจำเป็น , แผนการดูแลด้านการพยาบาล , บริการการพยาบาล , บ้านพักคนชรา , ผู้สูงอายุ -- บริการทางการแพทย์ , ชุมชนผู้เกษียณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30863
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและการจัดสถานสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นนโยบายของชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แต่การบริการพยาบาลในสถานที่ทั้ง 2 แห่งยังเ็นปัญหาอยู่มาก การศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาความ้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ได้ตัวอย่างประชากรในชรมผู้สูงอายุเป็นชาย 165 คน หญิง 149 คน และในสถานสงเคราะห์เป็นชาย 120 คน หญิง 140 คน โดยวิธีสุ่มหลายขั้นตอนเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจร่างกาย และแบบสัมภาษณ์ ที่มีความตรงและความเสี่ยง ผลการวิจัย ในชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีควมต้องการการพยาบาลในเรื่อง การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในด้านการจัดการทางการพยาบาลพบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้มีการตรวจไขมันในเลือด การบันทึกจำนวนครั้งการมาใช้บริการ การตรวจสายตา การตรวจภาวะซีดของร่างกายการเอ็กซเรย์ปอด และการตรวจการได้ยิน การทดลองค่าไค-สแควร์ พบว่า การรายงานการได้รับบริการพยาบาลของผู้สูงอายุใน 4 เรื่อง คือ การยอมรับว่าผู้สูงอายุเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน การยอมรับนักถือผู้สูงอายุในฐานะผู้อาวุโส การจัดการให้มีการบำบัดรักษาสิ่งผิดปกติ และการจัดการให้มีการตรวจการได้ยินไม่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ตั้งของชมรม (ภาค) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พบผู้สูงอายุร้อยละ 36.92 มีปัญหาเรื่องเชาว์ปัญญา ร้อยละ 71.15 มีปัญหาเรื่องซึมเศร้า ร้อยละ 19.23 มีปัญหาเรื่องการช่วยเหลือตนเอง และพบผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นอัมพาต หรือหลงลืมขั้นรุนแรงร้อยละ 19.09 ผู้สูงอายุที่มีความต้องการการพยาบาลในเรื่องสุขวิทยาของเล็บ ผิวหนัง และผม พบถึงร้อยละ 42.30, 30.38 และ 27.31 ตามลำดับ ความต้องการการพยาบาที่เกิดจากความเลื่อมและความเจ็บป่วยของร่ายการ 3 อันดับแรกได้แก่ การพยาบาลในเรื่องกระดูกและข้อพบร้อยละ 77.69 เหงือกและฟัน พบจำนวนเท่ากันกัลการขับถ่ายปัสสาวะคือ พบร้อยละ 75.76 การทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุจำแนกตามภาคและตามสังกัด พบว่า ทุกกิจกรรมการพยาบาลในทุกเรื่องคะแนนเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในสถานสงเคราะห์ฯ ได้แก่ บุคลากรพยาบาลและบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนด้านการดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนไม่เพียงพอ มีความจำกัดในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือจำเป็น การศึกษาครั้งนี้ให้ประโยชน์ ให้ข้อมูล ความต้องการบริการพยาบาลในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผลการวิจัยจะช่วยให้นักการศึกษาพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีบริการพยาบาลอย่างเพียงพอในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

บรรณานุกรม :
ประนอม โอทกานนท์ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . (2537). การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประนอม โอทกานนท์ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . 2537. "การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประนอม โอทกานนท์ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . "การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ประนอม โอทกานนท์ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.