ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ
นักวิจัย : ศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์
คำค้น : รถยนต์ -- การจัดซื้อ , รถยนต์ -- การประชาสัมพันธ์ , รถยนต์ -- การตลาด , โฆษณา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31301
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการเปิดรับการประชาสัมพันธ์การตลาด และโฆษณาที่นำเสนอ ภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ และเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าว บทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถกระบะ การเยี่ยมชมบูธในงานแสดงรถยนต์ การชมรายการที่มีรถยนต์กระบะเป็นผู้อุปถัมภ์ อยู่ในระดับปานกลาง ใน ด้านการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณารถกระบะที่นำเสนอภาพลักษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับในระดับบ่อย สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความถี่ในการเปิดรับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีความสัมพันธ์ ระดับต่ำกับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ และความถี่ในการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณารถกระบะที่นำเสนอ ภาพลักษณ์ ชุด “มีแต่รวย” (ก็อต จักรพันธ์) มีความสัมพันธ์ระดับต่ำกับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
ศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์ . (2551). การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์ . 2551. "การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์ . "การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์ . การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.