ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
นักวิจัย : ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
คำค้น : การตัดสินใจ , อาชีพ , ความสนใจทางอาชีพ , นักเรียนมัธยมศึกษา , นักศึกษา , ครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31299
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูของนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ และ (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังจะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จำนวน 552 คน และนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพครูแล้วและกำลังจะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ จำนวน 586 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด คือ แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูสำหรับนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (discriminant analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล โดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ ปัจจัยด้านมุมมองต่ออาชีพครู (2) ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูของนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พบว่า มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน ปัจจัยด้านมุมมองต่ออาชีพครู เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู ส่วนกลุ่มนิสิตนักศึกษา ปัจจัยด้านภูมิหลัง เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู

บรรณานุกรม :
ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ . (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ . 2551. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.