ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ กับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ กับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สายชล อมฤตชัชวาลย์
คำค้น : โรงพยาบาลของรัฐ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ , บริการการพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ , บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน อังสุโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล และความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ กับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการที่เข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 400 คน จากโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ซึ่งค่าความเที่ยงโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคของแบบสอบถามและมีค่าเท่ากับ .95 และ .98 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-สแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ([x-bar] = 4.05) 2. บรรยากาศการการให้บริการในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล ระดับค่อนข้างต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .173) 3. ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ บรรยากาศการให้บริการในองค์การ ด้านวิธีปฏิบัติ โดยพยากรณ์ได้ร้อยละ 6.6 (R² = .066) มีสมการพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาลในรูปคะแนนมาตรฐานคือ ความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล = .257 (บรรยากาศการให้บริการในองค์การด้านวิธีปฏิบัติ)

บรรณานุกรม :
สายชล อมฤตชัชวาลย์ . (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ กับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายชล อมฤตชัชวาลย์ . 2551. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ กับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายชล อมฤตชัชวาลย์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ กับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สายชล อมฤตชัชวาลย์ . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศการให้บริการในองค์การ กับความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.