ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1
นักวิจัย : รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
คำค้น : การนิเทศการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการและปัญหาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประธานคณะกรรมการการนิเทศภายใน เลขานุการคณะกรรมการการนิเทศภายใน และกรรมการการนิเทศภายในของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร จำนวน 102 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบและแบบปลายเปิด รวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1. การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรมีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ การเตรียมการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายพิจารณาข้อมูลความสอดคล้องกับนโยบายในด้านการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการยึดสภาพปัญหาของโรงเรียนเป็นเกณฑ์ มีการแจ้งจุดประสงค์การนิเทศในที่ประชุมโรงเรียนเพื่อให้ครูทุกคนทราบ มีการวางแผนการนิเทศโดยกำหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงานรายปี โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อเตรียมการด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีการประเมินความพร้อมก่อนการนิเทศภายในโดยการสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียน การดำเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มีคณะกรรมการการนิเทศควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมนิเทศภายใน คือ การเยี่ยมชั้นเรียนโดยผู้บริหาร เครื่องมือในการนิเทศคือ แบบบันทึกการนิเทศ โดยประชุมสร้างเครื่องมือร่วมกัน มีการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านสื่อ อุปกรณ์ และส่งเสริมกำลังใจ การประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มีคณะกรรมการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ มีการรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรและนำผลการประเมินการนิเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. ปัญหาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา แต่ยังมีบางโรงเรียน จำนวนเกินร้อยละ 40.00 พบว่ายังมีปัญหาในด้านการตั้งเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายและจุดประสงค์ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ การสร้างเครื่องมือการนิเทศและการประเมินผล ขาดการควบคุมติดตามและกำกับการปฏิบัติงาน

บรรณานุกรม :
รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ . (2550). การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ . 2550. "การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ . "การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ . การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.